• Ergänzungsprüfung 2. Fremdsprache    24. Mai 2017
  • Abschlussprüfungen 2017
Gruppenprüfung Englisch 8. - 26. Mai 2017
schriftliche Prüfung Deutsch  29. Mai 2017
schriftliche Prüfung Englisch  30. Mai 2017
schriftliche Prüfung Mathematik  1. Juni 2017
schriftliche Prüfung Pädagogik/Psychologie  2. Juni 2017
schriftliche Prüfung Gesundheitswissenschaften  2. juni 2017